تحقیقات و بررسی های انجام شده برروی جو مالتینگ

هر ساله، جو مالتینگ که در مناطق مختلف ایران کشت شده، پس از برداشت آن و نگهداری در انبار، از نقاط مختلف آن نمونه برداری شده و در دانشگاه مونیخ آلمان (وین اشتفان)- بخش انستیتوی تکنولوژی مالت، تمامی نمونه جو ها به مالت تبدیل شده و سپس از مالت های تولید شده، آنالیز و آزمایشات کامل انجام گردیده است و همچنین به موازات آن، از جو بهرخ و جوهای وارداتی هم بعنوان جوهای مشابه کشت شده در ایران (بعنوان شاهد) نمونه برداری شده است و همین عملیات بر روی آنها، صورت گرفته است. نتایج آزمایشهای جو مالتینگ، جو بهرخ و جو وارداتی را به همراه انطباق آن با جدول استاندارد MEBAK در ادامه می بینیم.

هر ساله جو مالتینگ که در ایران کشت می گردد، می بایست بررسی گردد که جو مالتینگ مطابق استاندارد MEBAK باشد. برای انجام آن، از جو مالتینگی که کشت شده، سپس برداشت و به انبار منتقل گردیده، از نقاط مختلف آن نمونه برداری می‌شود و به آزمایشگاه معتبر (دانشگاه مونیخ آلمان) ارسال می گردد. پس از تبدیل جوها به مالت در همان آزمایشگاه دانشگاه مونیخ، بر روی مالت آزمایشات مختلف انجام می شود.

جای بسی خوشبختی است که به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم که:

 

جو مالتینگ-44

تمامی نتایج آنالیز جوهای مالتینگ کشت شده در ایران مطابق استاندارد بین المللی MEBAK می‌باشند که از مهمترین استانداردهای جهان در زمینه مالت محسوب می‌شود.

 

همزمان با آزمایش بر روی جو مالتینگ، نمونه جو وارداتی و نمونه جو بهرخ که از نظر شکل ظاهری هم مشابه به جوی مالتینگ است، در دانشگاه مونیخ آلمان این جوها به مالت تبدیل گردید و آنالیز و آزمایشهای کامل برروی مالت بدست آمده، انجام شد. در بیشتر آیتم های آزمایش جو های بهرخ و وارداتی، از محدوده قید شده در جدول خصوصیات مالت مطابق استاندارد جهانی خارج می‌باشد.

مخصوصاً در آیتم بتاگلوکان، که این نوع جوهای علوفه ای مقدار 3 الی 4 برابر بیشتر از استاندارد جهانی حاوی بتاگلوکان بوده، که این موضوع مهم، تولید کننده نوشابه مالت را با بزرگترین مشکل در هنگام فرایند تولید، روبرو می‌سازد و بدین منظور مخارج اضافه و هنگفتی را در زمان تولید به همراه خواهد داشت. هزینه های اضافه می‌توانند از قبیل هزینه اضافه نمودن آنزیمهای مختلف، و یا مدت زمان بیشتر در فرایند تولید، کدر شدن نوشابه و یا هزینه بالای فیلتر کردن و ضایعات برگشتی نوشابه و غیره نام برد، که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان، مقرون به صرفه برای تولید کننده نبوده و نمی‌باشد.

جدول خصوصیات مالت با جو مالتینگ مطابق استاندارد بین المللی MEBAK :


مشخصات واحد اندازه گیری مقدار
رطوبت  دانه مالت % 3 – 5
عصاره مالت % .wfr بیشتر از 81
نرمی دانه % 80 – 85
دانه های سخت شیشه ای % کمتر از 2
ویسکوزیتی % .mPas. GG کمتر از 1,58
پروتئین % .wfr 9 – 11,5
پروتئین حلال (عدد کول باخ) % 38 – 40
بتا گلوکان mg/l کمتر از 300
آلفا آمیلاز .DU, wfr بیشتر از 40
بتا آمیلاز .DP, wfr بیشتر از 300

(.wfr مخفف دو کلمه water free یعنی بدون آب می‌باشد.)

جوهای مالتینگ کشت شده در ایران، در محدوده جدول خصوصیات مالت بوده و مطابق استاندارد بین المللی MEBAK می‌باشند.

سوال‌ یا درخواست خود در این زمینه را از ما بپرسید.